چند کار کوتاه

مشرقی که خورشید از آن می تابد

کاسه چشم من است

که نگاهش همه بر پلک فلک دوخته است

من از آن می نوشم

 

*************

در آن دورها

پیکری خود را می کوبد

به زمان به زمین به تمام هستی

تا بدست آرد از جنس گل نیلوفر

ایمانی را که از لب بام پرید

 

************

به رنگ بال پروانه

گلی از شاخه خواهم چید

برای تو که می آیی

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید