وقتی نوازش دستهای مهربان نگاهت

ویرانگر پرنیان وازگانی می شوند

که ریز

          ریز

                  ریز

از دهانم می ریزند

تسلیم می شوم

/ 1 نظر / 25 بازدید